ENSY s.r.o., 252 50 Vestec 103

Historie a data


Sídlo firmy:     ENSY s.r.o., Vestec 103, PSÈ 252 50                                                                     Zpìt na hlavní stránku

Jednatelé firmy:    Ing. Miloš Koc, tel.: 603221564
                              Ing. Jiøí Knejp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Firma ENSY s.r.o. vznikla založením jejími vlastníky Ing. Jiøím Knejpem a Ing. Milošem Kocem 2. 10. 1993.

Název firmy ENSY vznikl jako zkratka z poèáteèních slov ENERGETICKÉ SYSTÉMY.

ENSY s.r.o. je ryze èeskou firmou s vlastním kapitálem. Svoje pùsobení rozšiøuje do více rùzných odlišujících se oborù.

Diverzifikací pøedmìtu podnikání je zajištìno dostatek zakázek a nezávislost prosperity firmy na rùzných obdobích fiskálních,

roèních, politických a jiných. Kvalitou, spolehlivostí a odborností se ENSY postupnì dostává do povìdomí zvláštì v energetice.